Begroting 2021
portal

1. Algemene financiële toelichting

1.2 Algemeen beeld

Inleiding

Begroting 2021: Uitwerking Perspectiefnota 2021 en basis voor aanvullende besluiten
Het boekwerk Programmabegroting 2021 bevat de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders tot en met de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021. In het licht van de grote onzekerheden vanwege de coronapandemie komt dit neer op een geactualiseerde meerjarige begrotingspositie en vermogenspositie bij ongewijzigd beleid.

Nieuwe ontwikkelingen die besluitvorming vragen worden samen met dit begrotingsboek via aparte voorstellen voorgelegd ten behoeve van een geïntegreerde behandeling in de begrotingsraad. Dit gebeurt tegelijkertijd en in samenhang met een beeld van de uitkomsten van het lopende jaar inclusief alle incidentele corona-effecten, via de Tweede Tijdvakrapportage 2020.

Sinds de geleidelijke vermindering van de coronabeperkingen vanaf mei 2020 is het maat-schappelijk leven langzaam en gedeeltelijk weer op gang gekomen. De continuering van de 1,5-meter samenleving leidt daarbij voor een aantal sectoren tot forse beperkingen. In ons lokaal ondersteuningsbeleid zetten wij volop in op behoud en herstel van bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie van Amstelveners. Daarbij ondersteunen wij alle creativiteit en eigen kracht, die inwoners de afgelopen maanden hebben laten zien. Op die manier houden we vast aan de koers uit het coalitieakkoord, op weg naar “een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal”.

Eerste prioriteit is het acteren op de directe gevolgen van de coronapandemie. Hierop plegen wij een maximale inzet in geld, tijd, capaciteit. Hiervoor heeft uw raad € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor het Lokaal Coronafonds ten laste van de algemene reserve. In samenhang met de begroting 2021 maken we via Tweede Tijdvakrapportage, de balans op van het lopende jaar.

De financiële toekomst is hoogst onzeker, waarvan onderstaande vragen een duiding geven:

 1. hoe ontwikkelt zich de coronapandemie?
 2. wat zijn de concrete lokale effecten voor de gemeente?
 3. hoe pakt de financiële compensatie voor gemeenten uit?
 4. hoe gaan zich de bijstandslasten en het BUIG-budget ontwikkelen?
 5. hoe gaat het met de € 15 miljoen in het Lokaal Coronafonds?
 6. wat is de economische impact macro en hoe werkt dat door in de overheidsfinanciën?
 7. gaat de herverdeling gemeentefonds door en hoe komen we daaruit?
 8. gaat het Rijk structureel iets doen aan de steeds penibeler gemeentefinanciën (kosten Jeugd)?
 9. wat gaat het nieuwe Kabinet besluiten over het gemeentelijk belastinggebied?
 10. hoe gaat samenwerking AA zich ontwikkelen en wat gaat dat (financieel) betekenen?
 11. hoe gaan we om met de groei van de stad en een financieel beleid voor de toekomst?
 12. hoe gaat de invoering van de Omgevingswet verlopen?

De onzekerheid gaat samengevat over corona, de financiële verhouding met het Rijk, de ontwikkeling  van onze stad en de samenwerking AA. Over een aantal zaken komt eind 2020 en in de loop van 2021  meer duidelijkheid.

Wij kijken naar wat mogelijk is en zijn gericht op het benutten van kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd willen we voorbereid zijn op minder gunstige scenario’s. Flexibiliteit en wendbaarheid, pro-actief handelen vinden wij belangrijk. Om maximaal weerbaar te zijn zetten wij de komende tijd stappen om extra financiële ruimte vrij te kunnen maken, c.q. keuzes en afwegingen te kunnen maken over de volle breedte van ons bestaande uitgavenpakket (begrotingsdoorlichting). Wij blijven gericht op onze centrale doelstelling: Een Amstelveen waar het goed wonen en werken is; we gaan voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk.

Begin september hebben wij u de rapportage aangeboden over de uitwerking van de be-stuursopdracht ‘Herstel maatschappelijke effecten corona’. De rapportage bevat een aantal handvatten voor de aanpak van lokaal maatschappelijk herstel. Ondersteuning van inwoners die hun werk of inkomen verliezen heeft eerste prioriteit. Daarnaast is aandacht voor jeugd en extra inzet op schuldhulpverlening noodzakelijk. De culturele sector is zwaar getroffen en heeft onvoldoende reserves om de financiële schade binnen de eigen bedrijfsvoering op te lossen. Wij werken aan een sectorspecifiek ondersteuningspakket dat invulling geeft aan de Culturele Agenda. Uit de rapportage blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de structurele effecten van de coronabeperkingen. Daarom houden wij de vinger aan de pols en zullen we flexibel inspelen op mogelijke problemen, die in de lokale samenleving kunnen ontstaan.

Leeswijzer
Deze begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota 2021. Dit hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting. Na de leeswijzer en een overzicht met de te autoriseren begrotingsbedragen volgt de concrete uitwerking van de begroting in zes bestuurlijke programma’s, een programma “Bedrijfsvoering” en een hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen”. In het tweede deel van dit boekwerk volgen paragrafen die wettelijk voorgeschreven thema’s behandelen.

Aanvullende voorstellen
In nauwe samenhang met het voorliggende begrotingsboek komen de volgende zaken via aparte voorstellen, c.q. aanvullende informatievoorziening aan de orde:

 • Voorstellen voor de verwerking van nieuwe ontwikkelingen
 • De uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds en de nieuwe BUIG-budgetten.
 • Het raadsvoorstel Tarievennota met bij deze begroting behorende tariefvoorstellen.
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05