Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

J Geraamde baten en lasten per taakveld

bedrag x € 1.000

Geraamde

Geraamde

Omschrijving taakveld

lasten

baten

0.1 Bestuur

3.626

0

0.10 Mutatie reserves P1

0

0

0.10 Mutatie reserves P2

9.889

-7.609

0.10 Mutatie reserves P3

0

0

0.10 Mutatie reserves P4

13.076

-10.928

0.10 Mutatie reserves P5

266

-1.597

0.10 Mutatie reserves P6

0

-299

0.10 Mutatie reserves P7

5.928

-6.660

0.10 Mutatie reserves P8

3.000

-6.525

0.2 Burgerzaken

2.552

-1.453

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

6.559

-4.841

0.4 Ondersteuning organisatie

67.036

-30.274

0.5 Treasury

393

-157

0.61 OZB Woningen

1.125

-12.192

0.62 OZB Niet woningen

352

-11.473

0.63 Parkeerbelasting

486

-3.172

0.64 Belastingen overig

56

0

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

-114.598

0.8 Overige baten en lasten

3.142

-100

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

484

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.990

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.652

-429

2.1 Verkeer en vervoer

11.664

-1.857

2.2 Parkeren

646

-579

2.5 Openbaar vervoer

204

0

3.1 Economische ontwikkeling

366

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.377

-4.159

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

259

-531

3.4 Economische promotie

3.247

-1.762

4.1 Openbaar basisonderwijs

125

0

4.2 Onderwijshuisvesting

4.748

-1.133

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.637

-1.132

5.1 Sportbeleid en activering

4.446

0

5.2 Sportaccommodaties

2.469

-1.763

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

4.390

0

5.4 Musea

1.471

0

5.5 Cultureel erfgoed

250

0

5.6 Media

2.303

0

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

11.312

-414

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.155

-488

6.2 Wijkteams

4.325

-80

6.3 Inkomensregelingen

22.714

-23.551

6.4 Begeleide participatie

1.811

0

6.5 Arbeidsparticipatie

1.746

-69

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.721

-60

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

11.125

-579

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.596

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

277

-109

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.365

0

7.1 Volksgezondheid

3.380

0

7.2 Riolering

7.153

-8.968

7.3 Afval

8.317

-11.481

7.4 Milieubeheer

2.183

0

7.5 Begraafplaatsen

3.958

-4.393

8.1 Ruimtelijke ordening

5.212

-2.046

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.917

-7.750

8.3 Wonen en bouwen

2.974

-1.861

Totaal-generaal

294.450

-287.071

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05