Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

D Meerjarenbalans

Activa

bedrag x € 1 mln.

1jan22

1jan23

1jan24

1jan25

Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen)

A.1.2 Materiële vaste activa

264,5

261,2

260,1

253,4

- Riolering

75,4

79,7

85,0

88,4

- Sport

0,3

0,3

0,3

0,3

- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie

24,0

23,3

22,6

21,9

- Gronden *)

1,8

1,8

1,8

1,8

- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *)

32,7

28,9

25,9

22,2

- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *)

16,3

18,2

20,1

19,2

- Sport inclusief gymzalen *)

14,2

13,0

11,8

10,7

- Onderwijshuisvesting *)

91,4

88,6

85,7

82,9

- Overige investeringen

8,5

7,6

6,8

6,1

A.1.3 Financiële vaste activa

5,7

5,7

5,7

5,7

- Deelnemingen Eneco en BNG

0,3

0,3

0,3

0,3

- Overige uitzettingen > 1 jaar

5,3

5,3

5,3

5,3

A.2.1 Voorraden

1,0

2,2

4,1

4,2

- Gronden in exploitatie

0,8

1,9

3,8

4,0

- idem; voorziening

0,0

0,0

0,0

0,0

- Voorraden

0,2

0,2

0,2

0,2

A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar

71,1

74,6

82,7

96,0

- Vorderingen / liquide middelen

73,8

77,3

85,3

98,6

- voorziening dubieuze debiteuren

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen

Passiva

bedrag x € 1 mln.

1jan22

1jan23

1jan24

1jan25

Schulden

P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve

6,8

11,2

22,1

27,8

P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve

225,0

222,6

221,2

222,9

- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *)

156,3

150,3

145,4

136,8

- Sparen vooraf

13,6

8,6

6,6

9,6

- Groot onderhoud wegen

3,0

3,5

4,9

9,4

- Vervanging bedrijfsmiddelen

0,0

1,2

1,6

2,2

- Overige bestemmingsreserves

52,1

58,9

62,7

65,0

P.1.2 Voorzieningen

24,0

25,6

27,3

28,8

- FPU/FLO/wachtgeld

3,9

3,9

4,0

4,0

- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen

7,2

7,3

7,4

7,4

- Onderhoud Vastgoed

9,2

10,7

12,2

13,6

- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied

0,7

0,8

0,9

0,9

- Overige voorzieningen

2,9

2,9

2,9

2,8

P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar

69,0

66,7

64,5

62,2

P.2 Schulden < 1 jaar

17,6

17,6

17,6

17,6

*) Zie materiële vaste activa

Totaal schulden per 1 januari

342,4

343,7

352,6

359,3

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05