Begroting 2021
portal

1. Algemene financiële toelichting

1.3 Leeswijzer

Algemeen

Boekwerk Programmabegroting
Deze begroting kent een indeling in 6 programma’s: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma’s.

Na de programma’s volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen”. De programma’s met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1.

Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.

Aan het slot van het boekwerk zijn diverse bijlagen opgenomen met achterliggende detailinformatie.

De opzet van het begrotingsboek is conform voorgaand jaar.

Het boekwerk Programmabegroting 2021 bevat de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders tot en met de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021. In het licht van de grote onzekerheden vanwege de coronapandemie komt dit neer op een geactualiseerde meerjarige begrotingspositie en vermogenspositie bij ongewijzigd beleid. Nieuwe ontwikkelingen die besluitvorming vragen worden samen met dit begrotingsboek via aparte voorstellen voorgelegd ten behoeve van een geïntegreerde behandeling in de begrotingsraad. Dit gebeurt tegelijkertijd en in samenhang met een beeld van de uitkomsten van het lopende jaar inclusief alle incidentele corona-effecten, via de Tweede Tijdvakrapportage 2020.

Inhoudelijke uitwerking

Programmaplan
Algemeen deel per programma (missie en indicatoren)
Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door een overzicht van indicatoren. De bijlage "Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting"  bevat landelijk voorgeschreven indicatoren  met toelichting.
In de tabellen met de indicatoren en kengetallen zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Als de reeks is beëindigd, staat dat in een noot onderaan de tabel.

Thema’s
De programma’s omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema’s. Per thema komen aan de orde het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, actuele bestuurlijke actiepunten, actuele beleidsontwikkelingen en kengetallen.

Verbonden partijen & Subsidies
Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en  de gemeentelijke jaarhuren (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage.

Bijlagen
Onder bijlagen staat onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota’s, bronvermelding, bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken), overzicht duurzaamheidheidsopgave en een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.

Financiële uitwerking

Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma.

Financieel overzicht per programma
Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden “opleveren”.

Naast de ramingen 2021, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2019 (rekening) en 2020 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2022-2024. De saldi 2020 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2020, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 6 november 2019. Ten opzichte van de kolom 2020 bevatten de ramingen voor 2021 en verder in de voorliggende begroting mutaties als gevolg van daarna gepleegde bestuurlijke besluitvorming, inclusief de verwerking van vastgestelde begrotingsgrondslagen.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken.

Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo)
Onder het financieel overzicht staat een toelichting op de mutaties op de programmasaldi tussen het begrotingsboek 2020 en het begrotingsboek 2021. Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de onderwerpen waarop sprake is van bijstelling van beleid met financiële gevolgen.

De meerjarenbegroting volgens het begrotingsboek 2020 bevat reeds een omvangrijk en gevarieerd pakket aan mutaties op basis van de CUP 18-22 en de Perspectiefnota 2020. De bijlagen I en II direct achter het hoofdstuk Algemeen Beeld geven hiervan een totaaloverzicht.

Ten opzichte hiervan zijn de beleidsmatige mutaties in dit begrotingsboek 2021 relatief beperkt omdat brede afwegingen over nieuwe ontwikkelingen bij de Perspectiefnota 2021 zijn aangehouden vanwege de coronapandemie.  

Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV.

Het in de begroting opnemen van toegekende middelen volgens de BBV-regels leidt ertoe dat er geen 1-op-1 aansluiting is tussen de totaaloverzichten in "Overzicht I/II" bij het Algemeen Beeld en de specificaties op de programma’s. De totaaloverzichten in "Overzicht I/II" volgen de lokale logica en herkenbaarheid en zijn gericht op integrale afweging op basis van integrale kostprijs. De bedragen op de programma’s volgen de voorschriften. Afwijkingen ontstaan met name door verschuivingen tussen beleidsprogramma’s en het programma Bedrijfsvoering/overhead. Zo dient een teamleider Jeugd te worden verantwoord op het programma Overhead. In "Overzicht III" staat deze bij Sociaal domein/Jeugd.

Overig
De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld.

Als regel geldt dan:

Positieve bedragen

-> extra middelenbeslag

= tekort/tekortverhoging

Negatieve bedragen

-> minder middelenbeslag

= overschot/tekortverlaging

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05