Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

A Vertaaltabel programma/taakvelden

Programma 1 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

F. Berkhout

6.2 Wijkteams

F. Berkhout

6.3 Inkomensregelingen

M. van Ballegooijen

6.4 Begeleide participatie

F. Berkhout

6.5 Arbeidsparticipatie

F. Berkhout

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

M. van Ballegooijen

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

M. van Ballegooijen

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

F. Berkhout

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

M. van Ballegooijen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

F. Berkhout

7.1 Volksgezondheid

M. van Ballegooijen

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

4.1 Openbaar basisonderwijs

F. Berkhout

4.2 Onderwijshuisvesting

F. Berkhout

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

F. Berkhout

5.1 Sportbeleid en activering

R. Ellermeijer

5.2 Sportaccommodaties

R. Ellermeijer

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

F. Berkhout

5.4 Musea

H. Raat

5.5 Cultureel erfgoed

H. Raat

5.6 Media

R. Ellermeijer

Programma 3 Economie en duurzaamheid

3.1 Economische ontwikkeling

F. Gordon

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

F. Gordon

3.4 Economische promotie

F. Gordon

Programma 4 Openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

R. Ellermeijer

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

F. Gordon

7.2 Riolering

F. Gordon

7.3 Afval

F. Gordon

7.4 Milieubeheer

F. Gordon

7.5 Begraafplaatsen

M. van Ballegooijen

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

F. Berkhout

0.63 Parkeerbelasting

F. Gordon

2.2 Parkeren

F. Gordon

2.5 Openbaar vervoer

R. Ellermeijer

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

F. Gordon

8.1 Ruimtelijke ordening

F. Gordon

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

F. Gordon

8.3 Wonen en bouwen

R. Ellermeijer

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

0.1 Bestuur

burgemeester

0.2 Burgerzaken

burgemeester

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

burgemeester

1.2 Openbare orde en veiligheid

burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05