Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

B Verloop reserves en voorzieningen

bedrag x € 1.000

Saldo 1jan21

Saldo 1jan22

Saldo 1jan23

Saldo 1jan24

Algemene reserve

14.190

6.810

11.227

22.057

Dekking kapitaallasten

149.388

155.848

149.710

144.620

divers

Dekking kapitaallasten

149.388

155.848

149.710

144.620

Egalisatiereserves

15.180

9.591

10.819

11.923

4

Buitenruimte

9.880

6.828

6.840

7.522

4

Openbare verlichting (vervanging lichtmasten)

713

709

706

703

overhead

bedrijfsvoeringsfondsen

2.027

2.027

2.027

2.027

overhead

Ideaalcomplexen

2.527

-7

1.212

1.637

Overige bestemmingsreserves

61.454

59.121

61.406

63.888

6

FLO kosten brandweer

2.272

1.973

1.780

1.587

4

Grote projecten

1.407

1.067

1.000

1.000

2

Nieuwbouw HWC

4.197

3.708

3.708

3.708

2

Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen

1.764

1.764

1.764

1.764

5

Startkoop Amstelveen en startersleningen

1.381

1.381

1.381

1.381

5

Monumentenzorg

160

160

160

160

2

KNLTB garantie

1.000

1.000

1.000

1.000

1

Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

89

89

89

89

5

Stadshart

60

30

0

0

2

Nieuwbouw Landtong

7.200

7.200

7.200

7.200

AD

Investering energietransitie + duurzaamheid

14.195

13.270

12.845

12.520

5

Toekomstige gemeentelijke investeringen A9

6.400

6.850

6.850

6.850

5

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

4.408

4.408

4.408

4.408

2

Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college

0

2.000

10.000

15.000

5

Egalisatie digitale transformatie

590

590

590

590

AD

Sparen vooraf

16.328

13.628

8.628

6.628

Totaal bestemmingsreserves

226.021

224.560

221.935

220.431

4

Afkoop onderhoud graven

7.193

7.249

7.304

7.359

4

Begraafplaats Zorgvlied

83

166

249

332

4

Riolering

643

643

605

481

4

Huishoudelijk afval

-105

-106

-93

106

5

Facilitaire projecten

252

56

56

56

4

Vervanging riolering

2.800

2.800

2.800

2.800

AD

Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

3.887

3.909

3.930

3.951

2/5

Onderhoud Vastgoed

7.779

9.246

10.714

12.181

1/5/AD

Dubieuze debiteuren

2.608

2.608

2.608

2.608

Totaal voorzieningen

25.141

26.571

28.173

29.874

Totaal

265.352

257.942

261.335

272.362

Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 2 Programmaplan).

Algemene reserve

De reserve “sparen vooraf” vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018).

De algemene reserve bedraagt eind 2023 € 22 miljoen. Tezamen met de reserve "sparen vooraf" ad. € 7 miljoen bedraagt de omvang € 29 miljoen.

Bestemmingsreserves

Van het saldo bestemmingsreserves ultimo 2023 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 145 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.

De egalisatiereserves “buitenruimte”, en “openbare verlichting” moeten worden bezien in relatie met de op de programma’s opgenomen budgetten. Via deze structurele bedragen in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De concrete invulling en fasering vindt plaats via de integrale meerjarige planning en verantwoording van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP).

Twee grote bedragen binnen overige bestemmingsreserves zijn de reserve "investering energietransitie + duurzaamheid" die is gevormd via het raadsvoorstel "Afweging houden of verkopen aandelen Eneco" van september 2018 en de reserve voor vervanging nieuwbouw schoolgebouw KKC. De in de Kadernota 2017 getroffen brede reserve “sparen vooraf” wordt gevoed met een structurele dotatie van € 3 miljoen.

Voorzieningen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de vermelde jaren wordt meer gestort dan onttrokken en de voorziening neemt toe van € 8 naar € 12 miljoen ultimo.

Jaarlijks wordt bij opmaak van de programmarekening de wachtgeldverplichting (ongeveer € 4 miljoen) geactualiseerd.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen als instrument op bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. Vanuit de egalisatievoorziening is een dotatie gedaan van € 2,8 miljoen. De stand van de egalisatievoorziening kent dan nog een saldo van afgerond € 0,6 miljoen. Bij de begrotingsbehandeling zal een apart voorstel worden voorgelegd voor de inzet van de spaarvoorziening.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05