Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, openbaar groen, water, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en gemeentelijk vastgoed. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid.

BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording legt meer dan in het verleden de nadruk op achterstallig onderhoud en actuele onderhoudsplannen voor gemeentelijke activa (assets). In dit kader wordt de noodzaak van een zogenoemd adequaat assetmanagement nog belangrijker. Vanuit het perspectief van de notitie Materiële Vaste Activa zijn de volgende vragen benoemd:

  1. Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan actueel?
  2. Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheerplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en met welke frequentie?
  3. Leiden de beheerplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern gemonitord?
  4. Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in meerjarenperspectief?
  5. Zitten hier mogelijk nog (significant) risico’s en mogelijke tekorten in?

Vanuit deze gedachte is deze paragraaf anders van opzet dan voorgaande jaren. Per soort kapitaalgoed wordt aandacht besteed aan de beheerplannen en de mate van achterstallig onderhoud. Op deze manier wordt blijvende aandacht voor deze vragen gewaarborgd via de P&C-cyclus.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05