Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Heemparken zijn speciale locaties in Amstelveen waar relatief veel inzet gepleegd wordt. Deze hebben een monumentale status.

In een moderne stad als Amstelveen wordt ook stilgestaan bij de vraag of de (groene) inrichting voldoet aan de veranderende eisen van functionaliteit, veiligheid, esthetiek en het klimaat.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Basis is een landelijk integraal (groen, verharding, straatmeubilair, zwerfvuil, e.e.) genormeerd systeem t.b.v. de visuele onderhoudsniveau ’s.

Amstelveen hanteert Basis+ kwaliteit in de openbare ruimte en A-niveau in de winkelcentra en parken. De beeldkwaliteit wordt acht keer per jaar gemeten/gemonitord door ieder wijkteam. De beeldmetingen worden ook gebruikt om de aannemers af te rekenen/te corrigeren indien nodig.

In 2016 is in het kader van een BRIM-subsidie voor de heemparken een beheerplan opgesteld. Dit beschrijft de kwaliteitsbeelden en de maatregelen op hoofdlijnen. De personele inzet is heel specifiek, niet in te huren op de markt en gebeurt door een team eigen medewerkers.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05