Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Water en riolering

De gemeente heeft de volgende watertaken:
- zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- zorgen voor de verwerking van afvloeiend hemelwater;
- zorgen voor het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Er is een bestuurlijk strategische agenda waarin de gemeente en het waterschap hebben vastgelegd op welke onderwerpen en op welke wijze wordt samengewerkt op het gebied van waterbeheer. Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd vanuit de beschikbare beheergelden. De investeringen worden meegenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Voor water bestaan de te onderhouden kapitaalgoederen uit de watergangen en de aanliggende beschoeiingen. Voor riolering bestaan de kapitaalgoederen uit vrijvervalriolen, kolken, persleidingen, drainages, minigemalen, rioolgemalen, overstorten, uitstroomconstructies voor hemelwater en een grondwatermeetnet. Er liggen drainages en drainage-infiltratieriolen om grondwaterproblemen te voorkomen. Om een goed beeld te houden van de staat van het rioolstelsel vindt er éénmaal per 10 jaar een reiniging en inspectieronde van de rioolleidingen plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Bestaande beheerplannen/looptijd
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015 – 2020, nieuw GRP 2021-2026 is in ontwikkeling.
- Grondwaterzorgplan 2015 - 2020 (inhoudelijk nog actueel)
- Basisrioleringsplan (wordt in 2021 geactualiseerd)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2020-2023
- Klimaatadaptatiebeleid (in ontwikkeling)

De beheerplannen worden doorgaans eens per vijf jaar vernieuwd.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de rioleringszorg en de waterhuishouding. Eind 2020 is naar verwachting een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (beleidsplan GRP) voor de periode 2021-2026 vastgesteld en een beleidsplan voor klimaatadaptatie opgesteld. Dit GRP is voor de laatste keer wettelijk verplicht opgesteld onder het regime van de huidige Wet Milieubeheer, die op onderdelen en op termijn door de Omgevingswet komt te vervallen.

Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen. Bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte neemt de gemeente zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen mee in het ontwerp, om ervoor te zorgen dat  de gevolgen van de klimaatverandering - door bijvoorbeeld extreme regenbuien of hittegolven - voor de openbare ruimte beperkt blijven. Om invulling te geven aan de klimaatadapatieopgave is nieuw beleid in ontwikkeling. In dit plan worden onderzoeksresultaten, scenario’s, oplossingsrichtingen en maatregelen beschreven ten behoeve van het omgaan met de klimaatverandering.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Het onderhoud is ruim voldoende en er is geen sprake van noemenswaardige schades.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05