Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen inclusief civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Met een vervangingswaarde ruim boven de € 200 miljoen is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema’s binnen de duurzame instandhouding van de buitenruimte.

Bestaande beheerplannen/looptijd
- Nota Wegen Amstelveen 2017 – 2021
- Verlichtingsplan Amstelveen 2015 – 2019 (inhoudelijk nog actueel)
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen 2011 (inhoudelijk nog actueel)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2020-2023

De Nota Wegen geeft een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De Nota Wegen voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de Wegenwet, en sluit aan op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De Nota Wegen wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Op basis van de Nota Wegen worden jaarlijks middelen gedoteerd aan de egalisatiereserve Wegen. De concrete vertaling in renovatieprojecten en beheermaatregelen vindt plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Via de egalisatiereserve Wegen is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks klein onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, etc.). Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij einde levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2020 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd. In 2021 wordt aan de Raad een Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde  middelen op korte, middellange en lange termijn.

De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het Verlichtingsplan Amstelveen. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen. De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Er is geen specifiek door de raad of door het college vastgesteld beheerplan voor de ongeveer 45 verkeersregelinstallaties (VRI's).  Voor de vervanging van VRI’s is jaarlijks afgerond € 0,5 miljoen beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Verkeersregelinstallaties. Hierbinnen is het mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan een VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden.

Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een verkeersregelinstallatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijvoorbeeld Kernnet fiets of doorstroming openbaar vervoer) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijvoorbeeld LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer waarbij volgens vastgelegde verdeelsleutels de onderhouds- en vervangingskosten van deze installaties in rekening worden gesteld bij de gemeente Amsterdam.

De beheerplannen worden frequent geactualiseerd. Het gehanteerde kwaliteitsniveau is “goed”.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Het onderhoud van wegen Amstelveen en openbare verlichting is op orde. Voor wat betreft de kunstwerken is mogelijk sprake van achterstallig onderhoud. In 2020 wordt dit in beeld gebracht via inspecties en in 2021 volgt hierover besluitvorming.

Er staan nog enkele oude verkeersregelinstallaties in de gemeente. Deze functioneren nog en worden goed bewaakt. Ze staan ingepland om te worden vervangen. Mocht er tussentijds een fatale storing ontstaan, dan kan daar op worden ingespeeld met behulp van de vaste leveranciers.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05