Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Vastgoed

 
Ontwikkeling en samenstelling gebouwenvoorraad
Medio 2020 betreft de gemeentelijke gebouwenvoorraad 100 gebouwen. Hiervan zijn er 9 als tijdelijk aangemerkt, inhoudende dat zij op de nominatie staan om binnen afzienbare termijn te worden afgestoten. Daarnaast beschikt de gemeente in het kader van haar huisvestingsplicht voor het onderwijs over 36 schoolgebouwen, waarvan 4 in gemeentelijk eigendom.

De gemeentelijke gebouwenvoorraad kan als volgt worden uitgesplitst:

 Omschrijving

aantal

totaal m2 bvo

eigen huisvesting

35

35.478

sport

20

26.989

cultuur

12

26.838

welzijn

14

9.277

divers

19

8.640

onderwijs (eigendom)

4

8.062

onderwijs (extern)

32

85.043

totaal

136

200.327

Verduurzaming
Ambities inzake het terugdringen van energieverbruik (“energieneutraal”) en het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen (“fossielvrij”) hebben gevolgen voor de energiehuishouding van de gemeentelijke gebouwen. De nieuwbouw van de laatste jaren beschikt in het algemeen over een energielabel A tot A++++. Momenteel is een investeringsplan in uitvoering om in enkele stappen ook de oudere gebouwen naar dat niveau van energiezuinigheid te brengen. Daarop voortbouwend zal worden bezien, wat er nodig is om gebouwen energieneutraal te maken en zal, waar een voortgezet beroep op energie van buitenaf aan de orde is, moeten worden bezien, welke alternatieven voor aardgas kunnen worden ontwikkeld. Door de gemeente ingekochte elektriciteit heeft een duurzaam karakter.

Onderhoud
Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de NEN 2767. Bij de NEN 2767 methodiek wordt vooraf bepaald wat de conditie van de gebouwelementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en gebruiks- en veiligheidseisen meegewogen. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie geïnspecteerd en worden gebreken die onderhoud behoeven geregistreerd. De resultaten van de inspecties worden in het beheerprogramma O-prognose verwerkt. Ieder jaar wordt voor een derde van alle panden de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd, zodat het gehele bestand telkens in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd.

Jaarlijks wordt het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Bij panden waarvan voortgezet gebruik wordt voorzien, wordt gestuurd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Bij gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats.

Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed, gebaseerd op planningen van jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structurele budget voor meerjarig onderhoud is het 20-jaarsgemiddelde van de MOP. Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt in samenhang met de actuele MOP beoordeeld, of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. Voor wat betreft meerjarig onderhoud worden de verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke uitgaven in enig jaar geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening.

Leegstand en verhuur
Afgezien van twee gebouwen die op korte termijn worden gesloopt en een in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen aangekochte woning beperkt leegstand zich momenteel tot Ouderkerkerlaan 14, enige ruimte in Schweitzerlaan  2-6 (frictieleegstand) en het gemeentelijke monument aan de Wolfert van Borsselenweg 117a, waarvan het toekomstig gebruik nog vorm moet krijgen. Daarnaast zijn op enkele plaatsen klaslokalen beschikbaar, welke meelopen in de continue anticipatie op toekomstige leerlingenaantallen.

Afgezien van de onderwijshuisvesting worden gebouwen afhankelijk van de aard van het gebruik in beginsel tegen een kostprijsdekkende dan wel marktconforme huurprijs verhuurd.

Waarde bezittingen
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen bedraagt € 128 miljoen (jaarstukken 2019). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.
De WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt € 206 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 392 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05