Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

F Bestuurlijke planning

Actuele bestuurlijke actiepunten

Bestuurlijke actiepunten

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer + omschrijving actiepunt

Type

Planning

2.2.3 Nieuwe sportnota/beleid

Raad

1e helft

2.2.3 Evaluatie AmstelveenSport BV (audit, benchmark)

Uitvoering

2.2.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Uitvoering

2.2.4 Jaarlijkse RvT gesprekken grote/belangrijke gesubsidieerde instellingen

Uitvoering

2.2.4 Evaluatie subsidiebijdrage Museum Jan

Raad

Economie en duurzaamheid

Themanummer + omschrijving actiepunt

Type

Planning

2.3.1 Kantorenleegstand in beeld en gedetailleerde transformatieopgave

1e helft

2.3.1 Actualiseren horecabeleid

Raad

1e helft

2.3.1 Opstellen Datacenterbeleid

Raad

2e kwartaal

2.3.4 Regionaal energie strategie  RES

Raad

2e kwartaal

2.3.4 Plan van aanpak Zon

College

1e kwartaal

2.3.4 Voorbereiding wijkuitvoeringsplan

College

3e kwartaal

2.3.4 Marktverkenning duurzame warmte

College

2e kwartaal

Openbare ruimte

Themanummer + omschrijving actiepunt

Type

Planning

2.4.1 Motie groen blauwe schoolpleinen

Uitvoering

2.4.3 Afvalinzameling basisscholen

Uitvoering

2.4.3 GFE inzameling hoogbouw

Uitvoering

2.4.3 Evaluatie Grondstoffenplan

Raad

1e helft

2.4.3 Grondstoffenplan 2022-2027

Raad

2e helft

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer + omschrijving actiepunt

Type

Planning

2.5.3   Ontwikkelen van monitor Wonen ten behoeve de gemeenteraad

Uitvoering

2.5.3 De huisvestingsverordening wordt in 2021 gewijzigd onder voorbehoud van vaststelling van het beleidsvoorstel regionale woonruimteverdeling door de gemeenteraad en in verband met de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) '

Raad

April

2.5.3 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Woonagenda 2020-2023: onder meer nieuwe Kaderafspraken met de woningcorporaties maken. Daarnaast uitvoeren van de gewijzigde Starterslening en Pilot 'Onder de Pannen' van de Regenboog groep (beiden onder voorbehoud van positieve besluitvorming in 2020)

Uitvoering

2.5.3 Deelnemen aan tweejaarlijks onderzoek WiMRA

Uitvoering

2.5.4 Inzet scanscooter

Uitvoering

2.5.5. Opstellen Nota vastgoed Amstelveen

Raad

2e helft

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer + omschrijving actiepunt

Type

Planning

2.6.1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen

Raad

2e helft

2.6.1 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2022

Raad

Juni

2.6.1 Opstellen actieplan integrale veiligheid 2022-2023

College

2e helft

Actiepunten college uitvoeringsprogramma

Sociaal domein

Themanummer  -  Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Planning

2.1.1  -   1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium wordt een pilot Wijkregie uitgevoerd.

Uitvoering

2.1.1  -   1.2 Welzijnswerk betrekt kwetsbare groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen

Uitvoering

2.1.1  -   2.1 Uitvoering acties voor 2021 uit het Actieplan mantelzorgondersteuning, waaronder inzet op werk & mantelzorg en technologie. Daarnaast zetten we de Social Trial Sociale Benadering Dementie.

Uitvoering

2.1.1  -   2.2 Stimuleren en versterken van de vrijwillige inzet en bevorderen samenwerking met maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken

Uitvoering

2.1.1  -   3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.

Uitvoering

2.1.1  -   3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Hier kan men terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.

Uitvoering

2.1.1  -   3.3 De aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses van de preventieve zorg, dat wil zeggen het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland, uitwerken met betreffende maatschappelijke organisaties als algemene voorliggende voorziening.

Uitvoering

2.1.1  -   3.4 De pilot sleutelpersonen evalueren en bij een positief resultaat borgen bij een maatschappelijke organisatie.

Uitvoering

2.1.1  -   3.5 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden.

Uitvoering

2.1.1  -   4.1 Uitvoering regioplan Huiselijk geweld en kindermishandeling. In het plan staan preventie, signaleren en analyseren van de optimale aanpak van en interveniëren en nazorg op huiselijk geweld centraal.

Uitvoering

2.1.1  -   5.1 We blijven inzetten op voorkomen / verminderen van middelen gebruik (alcohol, roken, drugs) met name via inzet van de Brijder). Om inwoners in staat te laten zijn om gezond te leven wordt ingezet op acties die het roken tegengaan. Het programmaplan ‘Rookvrij Amstelveen’ wordt voortgezet.

College

1e kwartaal

2.1.1  -   5.2 Casuïstiek overleg over transgenerationele problematiek bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen wordt voortgezet en eventueel gesignaleerde knelpunten in beleid worden opgepakt.

Uitvoering

2.1.1  -   5.3 In 2021 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.
Ook ondernemers in Amstelveen zullen worden benaderd over het onderwerp toegankelijkheid.

Uitvoering

2.1.2   -   1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.

Uitvoering

2.1.2   -   1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners worden vanuit het Werkplein specifieke doelgroepen ondersteund:
Dit betreft ten eerste het vergroten van de baankansen voor ouderen. Deze aanpak wordt in 2021 voortgezet. Daarnaast wordt de sluitende aanpak voor jongeren in 2021 verder voortgezet.

Uitvoering

2.1.2   -   1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Dit is het zogenoemde ‘simpel switchen’. Door de Corona-crisis heeft het onderzoek naar de mogelijkheden om het simpel switchen te vergemakkelijken, vertraging opgelopen.

Uitvoering

2.1.2   -   1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.

Uitvoering

2.1.2   -   2.1 De volgende voorstellen uit de ‘Beleidsnota Minimabeleid 2019’ uitvoeren:
-- Beschikbaar stellen van een 3e zorgpolis waarin het verplichte eigen risico is opgenomen in de maandpremie;
-- Uitbreiden computerregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs;
-- Het meedoen aan de samenleving voor volwassenen vergroten door € 50 beschikbaar te stellen aan houders van een Amstelveenpas;
-- Continueren van de subsidie aan het Jeugdfonds sport en cultuur.

Uitvoering

2.1.2   -   2.2 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Uitvoering

2.1.2   -   2.3 Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde beleidsnota schuldhulpverlening.

Uitvoering

2.1.3  -   1.1 Uitvoering pilot "het juiste voor ieder kind" vanuit regionale transformatieagenda met als doel afgestemde hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen.

Uitvoering

2.1.3  -   1.2 Intensivering samenwerking met onderwijs, kinderopvang en huisartsen t.a.v. hulp aan jeugd en gezinnen.

Uitvoering

2.1.3  -   2.1 Pilot praktijkondersteuner huisarts, met als doel om de juiste (GGZ) hulp in te zetten.

Uitvoering

2.1.3  -   2.2 Pilot "digibende": onderwijs/zorg gericht op de ontwikkelingskansen van kinderen met o.a. autisme.

Uitvoering

2.1.3  -   2.2 Borgen van voldoende aanbod en kwaliteit in nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.

College

4e kwartaal

2.1.3  -   2.3 Pilot vroegsignalering en vroeginterventie. De pilot richt zich op de kinderopvang en behelst versteviging van de signaleringsstructuur.

Uitvoering

2.1.3  -   2.4 Actieprogramma "Kansrijke start": extra ondersteuning rondom de 1000 eerste dagen van een kind.

Uitvoering

2.1.3  -   3.1 Onderzoeken met Jeugdbescherming (JBRA) hoe gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan drangzaken.

Uitvoering

2.1.3  -   3.2 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van relaties met aanbieders jeugdhulp.

Uitvoering

2.1.3  -   4.1 Vervolgstappen bepalen n.a.v. extern onderzoek naar uitgaven jeugdhulp (onderzoek uitgevoerd in 2020).

College

1e kwartaal

2.1.3  -   4.2 Uitvoering diverse acties t.a.v. kostenbewustzijn, o.a. bij verwijzingen, mede op basis van bestandsanalyse beschikkingen jeugdhulp 2020.

Uitvoering

2.1.3  -   4.3 Nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp, met aandacht voor vereenvoudiging van o.m. financieringssystematiek.

College

4e kwartaal

2.1.4  -   1.1 Uitvoeren nieuwe visie op ontmoeten.

Uitvoering

2.1.4  -   2.1 Uitvoeren nieuwe visie op ontmoeten.

Uitvoering

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer  -  Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Planning

2.2.1  -   1.1 Stimuleren van de samenwerking van de scholen om het (V)MBO te versterken.

Uitvoering

1e helft

2.2.1  -   2.1 In gesprek met de schoolbesturen de huisvestingsbehoefte onderzoeken voor de (middel) lange termijn.

Raad

2e helft

2.2.1  -   3.1 Blijvend investeren in de leernetwerken van Scoolmaatschappelijk werk, Jeugdhulp, zorg op school en passend onderwijs.

Uitvoering

1e helft

2.2.1  -   3.2 Uitvoeren regionale aanpak Thuiszitters.

Uitvoering

2.2.1  -   4.1 Uitvoering geven aan  notitie integraal taalbeleid.

Uitvoering

1e helft

2.2.1  -   4.2 Opstellen aanpak anderstalige kleuters.

College

1e helft

2.2.1  -   5.1 Evaluatie wettelijke urenuitbreiding voor- en Vroegschoolse educatie.

Uitvoering

1e helft

2.2.1  -   5.2 Invoeren monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

College

1e helft

2.2.2  -   1.1 In gesprek blijven met het voortgezet onderwijs over een mogelijke realisatie van een vijfde VO-school.

Uitvoering

2.2.2  -   2.1 Nieuwbouw Hermann Wesselink College

Uitvoering

2.2.2  -   2.2 Renovatie dan wel nieuwbouw Keizer Karel College

Uitvoering

2.2.2  -   2.3 Uitbreiding Amstelveen College

Raad

2e helft

2.2.2  -   2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong

Raad

1e helft

2.2.2  -   2.5 Integraal Huisvestingsplan deel 2

Raad

1e helft

2.2.2  -   2.6 Uitvoering programma onderwijshuisvesting 2021

Uitvoering

2.2.3  -   1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes.

Uitvoering

2.2.3  -   2.1 Besluit toekomst zwemvoorziening inclusief extra zwemwater.

Raad

1e kwartaal

2.2.3  -   2.2 Verdere optimalisering sportvoorzieningen.

Uitvoering

2.2.4  -   1.1 Instellingen leggen in het aanbod de focus op wensen en behoeften van Amstelveense inwoners.

Uitvoering

2.2.4  -   1.2 Opstellen lange termijn visie kunst en cultuur

Raad

Juli

2.2.4  -   1.3 Invoeren atelierbeleid en professionaliteitstoets.

Raad

2e helft

2.2.4  -   2.1 Meerjarenafspraken subsidiëring culturele instellingen

College

2e helft

2.2.4  -   2.2 Meerjaren afspraken subsidiëring

Raad

2e helft

2.2.4  -   2.3 Effectrapportage vernieuwingsslag P60

Raad

2e helft

2.2.4  -   2.4 Stimuleren samenwerking instellingen

Uitvoering

2.2.4  -   3.1 Realisatie knuffelbeelden.

Uitvoering

2.2.4  -   3.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.

Uitvoering

2.2.4  -   3.3 Evaluatie Art Zuid Annex Amstelveen.

Uitvoering

2.2.4  -   3.4 Percentage regeling beeldende kunst.

Raad

1e helft

2.2.4  -   3.5 Subsidiëren kleine culturele initiatieven

Uitvoering

2.2.4  -   4.1 Via Platform-C

Uitvoering

2.2.4  -   4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.

Uitvoering

2.2.4  -   4.3 Stimuleren van bestendigen samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.

Uitvoering

2.2.4  -   4.4 Deelname aan programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Uitvoering

2.2.4  -   5.1 Aanwijzingen gemeentelijke monumenten voortkomend uit het Meldpunt Monumenten.

College

2.2.4  -   5.2 Afronding en plaatsing Historische Route Oude Dorp/Keizer Karelpark door Museum zonder muren.

Uitvoering

2.2.4  -   5.3 Plaatsing herdenkingstegels gebeurtenissen Tweede Wereldoorlog.

Uitvoering

2.2.4  -   5.4 Afronding en presentatie Kerkenvisie Amstelveen.

Raad

1e helft

2.2.4  -   5.5 Subsidiëren kleine erfgoed-gerelateerde initiatieven.

Uitvoering

2.2.4  -   6.1 Lokaal mediafonds creëren

Uitvoering

2.2.4  -   6.2 Lokaal mediafonds evalueren

Raad

2e helft

2.2.4  -   6.3 Lokale omroep beoordelen en advies nieuwe initiatieven.

Raad

2e helft

Economie en duurzaamheid

Themanummer  -  Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Planning

2.3.1  -   1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (Ondernemersloket, accountmanagement, website, KCC)

Uitvoering

2.3.1  -   1.2 2. Uitvoeren EZ agenda (geactualiseerd 2020) & duurzaamheidsprogramma

Uitvoering

2.3.1  -   2.1 Het ondersteunen van lokale bedrijfsinvesteringszones en het stimuleren van nieuwe zones

Uitvoering

2.3.1  -   3.1 Doorontwikkeling van stadspromotie op basis van het promotieplan 2020, rekening houdend met de corona maatregelen

Uitvoering

2.3.1  -   3.2 Doorontwikkeling Beleef / Visit Amstelveen, met o.a. een culturele uitagenda

Uitvoering

2.3.1  -   4.1 Uitvoeren Toerisme en Recreatie promotie- en uitvoeringsprogramma

Uitvoering

2.3.1  -   4.2 Middels onderhoud en doorontwikkeling Beleef / Visit Amstelveen

Uitvoering

2.3.1  -   5.1 Gebiedsvisie ter vaststelling naar de raad

Raad

1e helft

2.3.1  -   5.2 Stimuleren bedrijvigheid in en rondom het Oude Dorp

Uitvoering

2.3.1  -   6.1 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen

Uitvoering

2.3.1  -   6.2 Uitvoering glasvezel kerngebied Amstelveen

Uitvoering

2.3.3  -   1.1 . Door middel van gezamenlijke, continue lobby in het verband van de BRS pleiten voor robuuste maatregelen ter beperking van overlast in bewoond gebied.

Uitvoering

2.3.3  -   1.2 In samenspraak met Schiphol en LVNL bevorderen van maatregelen voor beperking van de hinder veroorzaakt door gebruik van de Buitenveldertbaan.

Uitvoering

2.3.3  -   2.1 Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB.

Uitvoering

2.3.4  -   1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet

College

4e kwartaal

2.3.4  -   2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij

Uitvoering

2.3.4  -   2.2 Invoering nieuwe wettelijke energievoorschriften (BENG)

Uitvoering

1e kwartaal

Openbare ruimte

Themanummer  -  Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Planning

2.4.1  -   1.1 (Opstellen) actieplan Groener Amstelveen

Uitvoering

2.4.1  -   2.1 Groen bestekken herzien

Uitvoering

2.4.2  -   1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren

Raad

2e kwartaal

2.4.2  -   1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte

Uitvoering

2.4.2  -   2.1 Opstellen basisrioleringsplan

College

1e helft

2.4.2  -   2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte

Uitvoering

2.4.2  -   3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten

Uitvoering

2.4.3  -   1.1 Het optimaliseren van 'anders inzamelen'

Uitvoering

2.4.4  -   1.1 Intensiveren parkonderhoud

Uitvoering

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer  -  Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Planning

2.5.1  -   1.1 Koersdocument omgevingsvisie

Raad

1e kwartaal

2.5.1  -   2.1 Besluit over Bruidschat

Raad

4e kwartaal

2.5.1  -   2.2 Omgevingsverordening

Raad

4e kwartaal

2.5.2  -   1.1 Planvorming en uitvoering flankerende maatregelen inpassing Amstelveenlijn

College

1e helft

2.5.2  -   1.2  Vergunningverlening kunstwerken project A9

College

2e helft

2.5.2  -   1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken A9 nabij Van Hallweg, Meander en  Parelvisserslaan

College

2e helft

2.5.2  -   1.4  Uitwerking Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart

College

2e helft

2.5.2  -   1.5  Vergunningverlening bioscoopcomplex

College

2e helft

2.5.2  -   1.6  Besluitvorming vernieuwing Cultuurstrip

College

2e helft

2.5.2  -   1.7 Begeleiding planvorming vernieuwing Binnenhof, Buitenplein en Handelsplein.

College

2e helft

2.5.2  -   1.8  Planvorming herinrichting openbare ruimte Stadsplein en Rembrandtweg( o.a. t.b.v. de markt).

College

2e helft

2.5.3  -   1.1   Onder voorbehoud van vastgesteld beleidsvoorstel woonruimteverdeling (regionaal thema) in 2020 door de raad, vindt in 2021 de implementatie plaats.

Uitvoering

2.5.3  -   1.2 Handhaven op Woonfraude

Uitvoering

2.5.3  -   1.3 Uitvoering geven aan visie op Hoogbouw

Uitvoering

2.5.3  -   1.4 Mogelijk maken van functiemenging op bedrijventerreinen en transformatie van leegstaande kantoren voor studenten en starters

Uitvoering

2.5.3  -   1.5 Tegengaan van woningspeculatie en reguleren van hospita- en vakantieverhuur

Uitvoering

2.5.3  -   1.6 In het kader van de doorstroming wordt de verkoop van sociale huurwoningen gestimuleerd.

Uitvoering

2.5.4  -   1.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie

College

2e helft

2.5.4  -   2.1 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA

Raad

1e kwartaal

2.5.4  -   3.1 Invoering betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdruk.

Uitvoering

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer  -  Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Planning

2.6.1  -   1.1 Uitvoeren actieplan 2020-2021:
- Voorlichting/communicatie
- Actualiseren subsidiebeleid
- Inzet ANPR
- Inzet HIC/inbrakenteam
- Bestuurlijke maatregelen (LOD
inbrekerswerktuigen)

Uitvoering

2.6.1  -   2.1 Uitvoeren actieplan 2020-2021
- Bieden tijdig en juist vangnet
- Maatregelen corrigeren gedrag waar nodig
- Integrale aanpak met betrokken partners

Uitvoering

2.6.1  -   3.1 Uitvoeren actieplan 2020-2021:
-Stimuleren meldingsbereidheid illegale situaties;
- Actief optreden bij melding/vermoeden misstand;
- Toepassing bestuursdwang waaronder sluiten panden bij hennepteelt of andere criminele activiteiten;
- Uitvoeren projecten Schijnwerper in de wijk;
- Toezicht en Handhaving woonregels.

Uitvoering

2.6.1  -   4.1 Uitvoeren actieplan 2020-2022:
- Informatiepositie op ondermijning verbeteren (realiseren lokaal informatiepunt);
- Bestuurlijke interventies;
- optimaliseren bibob-beleid;
- Bewustwording;
- onderzoek jeugdige criminele doorgroeiers;
- Aanpassen/formuleren lokale regelgeving/beleid (w.o. mensenhandel);
- realiseren integere en veilige werkomgeving .

Uitvoering

2.6.3  -   1.1 Uitbreiden digitale communicatie en bijbehorende formatie

Uitvoering

November

2.6.3  -   1.2 Uitbreiding webcare en bijbehorende formatie

Uitvoering

November

2.6.3  -   2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren

College

November

2.6.3  -   2.2 Advies externe specialisten

Uitvoering

December

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05