Begroting 2021
portal

De programmabegroting is de beleidsinhoudelijke en financiële uitwerking op bestuurlijk niveau

  • via bestuurlijke programma’s en taakvelden,
  • van doelstellingen (“wat we willen bereiken”),
  • activiteiten (“wat we daarvoor doen”) en
  • middeleninzet (“wat dat gaat kosten”).

Via de begroting autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen en stelt zij het kader voor de verantwoording vast. Daarnaast geeft de programmabegroting via paragrafen een thematisch beeld van de financiële positie van de gemeente.