Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

G Kaderstellende beleidsnota's

In deze lijst kaderstellende nota's staan geen verordeningen, (specifieke) beleidsregels en bestemmingsplannen.
Zie (ook) www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeentelijke-wet-en-regelgeving.

Thema

Programma/titel nota

Jaar van vaststelling

1

Programma 1 Sociaal Domein

1.1

Nota Sociaal Domein

2019

1.2

Beleidsnota Schuldhulpverlening 2016-2020 - Schuldhulpverlening in balans

2016

1.2

Beleidsnota Herijking Minimabeleid

2019

1.3

Voor de jeugd van Amstelveen - Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018

2014

1.3

Jeugdagenda Amstelveen 2019-2022

2019

1.4

Participatievisie 2021-2022

2020

1.4

Actieplan Mantelzorgondersteuning 2019-2022

2019

2

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

2.1

Onderwijsagenda

2019

2.1

Programma RMC en kwalificatieplicht

2014

2.1

Visie op primair onderwijs in Amstelveen 2012-2015

2011

2.1

Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2006-2010: voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs

2007

2.1

Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen

2007

2.1

Beleidskader taalbeleid

2014

2.2

Gemeentelijk accommodatiebeleid- en vastgoedbeleid

2004

2.3

Beleidskader spelrecreatie

2016

2.3

Sportnota Amstelveen beweegt sportief !! 2013-2020

2013

2.3

Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018

2012

2.4

Cultuuragenda

2019

2.4

Beleid Lokale publieke omroep (televisie)

2007

2.4

Beleid Lokale publieke omroep (radio)

2006

3

Programma 3 Economie en duurzaamheid

3.1

Detailhandelsnota 2016 - 2020

2016

3.1

Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

2015

3.1

Economische visie Oude Dorp

2015

3.1

Nota para-commercieel beleid

2013

3.1

Strategische Visie Greenport Aalsmeer - Samenwerken aan een bloeiend perspectief

2012

3.1

Standplaatsenbeleid 2011-2015

2011

3.1

Beleidsnotitie startende ondernemers

2009

3.1

Regionale arbeidsmarktvisie

2008

3.1

Accommodatiestrategie en Toeristenbelasting

2019

3.1

Visie Toerisme en Recreatie

2019

3.2

Visie Stadshart Amstelveen 2025

2012

3.2

Notitie verlevendiging Stadsplein

2012

3.5

Actieplan geluid 2013

2013

3.5

Energiebeleidsplan 2013-2016

2013

3.5

Nota Bodembeheer

2013

3.5

Regionale Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden

2012

3.5

Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel

2008

3.5

Deelnota hogere grenswaarden

2007

3.5

Plan voor Energietransitie Circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK)

2019

3.5

Position Paper Schiphol

2019

4

Programma 4 Openbare ruimte

4.1

Waardevolle bomenlijst

2016

4.1

Grondwater Zorgplan

2013

4.1

Beeldkwaliteitsplan onderhoud

2011

4.1

Reclame in de openbare ruimte Amstelveen

2008

4.1

Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018

2008

4.1

Bomenplan

2008

4.1

Stedelijk Waterplan

2007

4.1

Hondenkaart

2014

4.2

Nota wegen 2017-2021

2016

4.2

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020

2015

4.2

Verlichtingsplan 2015-2019

2014

4.2

Wegcategoriseringsplan Amstelveen

2013

4.2

Amstelveense Verkeer- en Vervoervisie (AVVV)

2008

4.2

Nota Fiets 2006-2015

2006

4.3

Textielbeleidsplan

2013

4.3

Notitie inzameling kunststof verpakkingen

2009

4.3

Grondstoffenplan 2017-2021

2017

4.3

Grondstoffenvisie 2017-2021

2016

4.4

Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015

2010

4.4

Beeldkwaliteitsplan Zorgvlied

2004

5

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

5.1

Ontwikkelvisie Scheg Noorder Legmeerpolder

2015

5.1

Uitgangspunten herziening welstandsbeleid in Amstelveen

2015

5.1

Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen

2013

5.1

Gebiedsperspectief en beeldkwaliteitsplannen Amstelscheg

2011

5.1

Structuurvisie Amstelveen 2025+,

2011

5.1

Structuurvisie Amstelveen Zuid

2010

5.1

Wijkvisie Keizer Karelpark

2006

5.1

Erfgoednota

2016

5.1

Ruimtelijke visie Noorder-Legmeerpolder

2017

5.2

Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp

2017

5.2

Esthetisch Programma van Eisen A9

2019

5.2

Visie Stadshart 2025

2013

5.2

Ruimtelijke uitwerking visie Stadshart 2025

2017

5.2

Kaders ombouw Amstelveenlijn

2009

5.3

Woonagenda Amstelveen 2015-2018

2016

5.3

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wonen in Amstelveen

2016

5.3

Woonvisie Amstelveen 2011-2015

2011

5.3

Beleidsnota Koopstarters op de woningmarkt

2009

5.3

Visie wonen op Uilenstede

2008

5.3

Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede

2019

5.3

Hoogbouwvisie Amstelveen

2019

5.4

Nota Parkeernormen 2016

2015

5.4

Parkeernotitie 2012

2012

5.4

Beleidsnota invoering betaald parkeren met vergunningen 2018

2018

5.5

Nota Grondbeleid

2012

6

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.1

Nota Integraal veiligheidsplan

2019

6.1

Regionaal veiligheidsprogramma 2015-2018

2014

6.1

Beleidsplan 2016-2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

2016

6.1

Evenementenbeleid Amstelveen

2015

6.1

Horecabeleid en uitvoeringskader horeca

2016

6.1

Preventie- en handhavingsplan alcohol Amstelveen

2012

6.1

Beleidsplan Crisisbeheersing (regionaal)

2015

6.4

Besluit internationale samenwerking

2019

6.4

Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014

2010

7

Programma 7 Bedrijfsvoering

7.1

Treasurystatuut

2015

7.1

Nota risicobeleid en reservebeleid

2014

7.1

Gemeentebreed informatiebeveiligingsbeleid AA gemeenten

2016

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05