Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader, achterstallig onderhoud en risico's

Registratie
Ten aanzien van het assetmanagement moet nog wel een kwaliteitsslag worden gemaakt in 2020/2021. De gegevens zijn beschikbaar, maar niet in 1 registratiesysteem. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wel moet voor een ieder duidelijk zijn wat de bron is als inzicht gevraagd wordt naar de activa van rioleringswerken, panden of het wagenpark. Het financieel pakket biedt alleen inzicht in activa waar nog op wordt afgeschreven.

Kwaliteitsniveau
Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt.

Beheerplannen / geen achterstallig onderhoud
De beheerplannen worden elk jaar financieel herijkt. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt indien nodig tussentijds via de P&C-producten financieel gewijzigd. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de reguliere budgetten, reserves en voorzieningen toereikend zijn voor de onderhoudslasten. De afgelopen jaren is door verschuiving van projecten in de tijd een bedrag vrijgevallen in de voorziening gebouwen. Op dit moment worden geen (significante) risico’s en mogelijke tekorten verwacht bij de kapitaalgoederen.

Civieltechnische kunstwerken nieuw aandachtspunt
Meer aandacht voor planmatig beheer en instandhouding van civieltechnische kunstwerken op langere termijn is een nieuw aandachtspunt. Door de grote projecten in de gemeente krijgt de gemeente meer en grotere civieltechnische kunstwerken in beheer.  Ook bereiken diverse kunstwerken de komende jaren het einde van hun technische levensduur en is de vervanging daarvan nog niet financieel geregeld in de gemeentebegroting. In combinatie met de algehele veroudering van de stad is er alle aanleiding om dit onderdeel nader in kaart te brengen.

Gebouwenbeheer: Instandhouding versus nieuwbouw/uitbreiding, andere functionaliteiten
Technische instandhouding van bestaande gebouwen is structureel gedekt via de vastgoedbegroting. Extra middelen voor nieuwbouw/uitbreiding van (onderwijs)gebouwen en investeringen in gebouwen als gevolg van nieuwe functionaliteiten en gebruikseisen vragen aparte dekking. De ervaring leert dat deze vraag om extra middelen zich regelmatig voordoet en grote bedragen betreft (onderwijs, raadhuis). Hoe hiermee om te gaan, samen met andere grote investeringsvragen, in relatie tot een inmiddels beperkte vrije ruimte aan eenmalige middelen is één van de hoofdvragen van ons duurzaam financieel beleid.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05