Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader en bijbehorende kosten

De navolgende tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma’s geautoriseerd. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2020-2023 (juli 2020).
Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen resulteert in hogere onderhoudslasten.

Omschrijving kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Wegen*

6.291

5.911

4.876

2.071

Openbare verlichting

1.618

1.618

1.618

1.151

Verkeersregelinstallaties

691

536

516

466

Groen**

9.944

9.863

9.763

8.979

Water

413

413

413

413

Riolering

2.247

2.247

2.247

2.247

Vastgoed

6.512

6.512

6.512

6.512

Inclusief organisatiekosten, excl.overhead en excl. kosten van investeringen > € 100.000

*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water

In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05