Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen financiële positie

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt vijf kengetallen verplicht. Doel hiervan is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van hun gemeente. Een externe normering is niet aan de orde.

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren.

In het kort is de betekenis van het percentage als volgt, waarbij ter indicatie in de kolom “betekenis %” de grenswaarde van het beste resultaat staat vermeld (zie https://www.findo.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-rekening-kengetallen/ ):

Kengetal

Toelichting

betekenis %

BALANS:

Netto schuldquote

Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen?

Hoe lager, hoe beter (<90%)

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit is de netto schuldquote exclusief geleende gelden die zijn doorgeleend.

Hoe lager, hoe beter (<90%)

Solvabiliteitsratio

Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?

Hoe hoger, hoe beter (>50%)

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico.

Hoe lager, hoe beter (<20%)

EXPLOITATIE:

Structurele exploitatieruimte

De structurele baten en lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Hoe hoger, hoe beter (>0%)

Belastingcapaciteit (lokale lasten)

De woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) van Amstelveen worden gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten van vorig jaar. Een percentage hoger dan 100% betekent dat de woonlasten 2021 hoger zijn dan de gemiddelde landelijke woonlasten 2020.

Hoe lager, hoe beter (<95%)

Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:

Kengetallen

 
De structurele exploitatieruimte geeft voor het begrotingsjaar 2020 en 2021 een negatieve score (-1%). Vanaf de begroting 2022 is het structurele beeld sluitend.

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Dit is in Amstelveen niet aan de orde. De financiële positie is goed. Wel is een terugloop in de scores te zien. Dat past bij het algehele beeld van deze begroting dat de marges smaller zijn geworden.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05