Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ambtelijke samenwerking Amstelveen-Aalsmeer
Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer een motie aangenomen om de samenwerking in de huidige vorm per 1 januari 2022 te beëindigen en samen met Amstelveen andere samenwerkingsvormen te onderzoeken. Het college van Amstelveen heeft op basis van een quick scan van Bureau Berenschot eind december 2019 geconcludeerd dat de belangen van Amstelveen het best zijn gediend bij voortzetting van de samenwerking in een vorm die dicht bij de huidige situatie ligt.

Inmiddels is een bestuurlijke projectopdracht voor doorontwikkeling van de samenwerking met Aalsmeer binnen de AA-organisatie vastgesteld in de colleges van Aalsmeer en Amstelveen. De bestuurlijke projectopdracht bestaat uit deelopdrachten, die zijn gericht op de volgende doelen:

  • Organiseren van zichtbaarheid en nabijheid van de ambtelijke organisatie AA in Aalsmeer.
  • Inzicht en transparantie in de samenstelling van de bijdrage van Aalsmeer aan de kosten van de organisatie AA.
  • Overeenstemming tussen beide gemeenten over maatwerk in de dienstverlening vanuit de organisatie AA en betaalbaarheid daarvan voor Aalsmeer.
  • Organiseren van slagkracht in de uitvoering en eenduidige aansturing van de organisatie AA.
  • Uitwerken van een gedragen governance(model) waarin een optimale gezamenlijke besturing van de samenwerking vorm krijgt.

Besluitvorming over de resultaten van de bestuurlijke projectopdracht is eind 2020 voorzien.

Lokale effecten van de corona-uitbraak
De corona-uitbraak en de contact-beperkende rijksmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving, maatschappelijk en economisch. De herstelfase moet veelal regionaal en lokaal vormkrijgen. Vanaf juli 2020 zijn veel contactbeperkingen voor de meeste maatschappelijke sectoren verruimd. De verwachting is dat de 1,5 meter-samenleving blijft totdat een vaccin tegen het coronavirus is gevonden. Dat zal nog geruime tijd duren. De inschatting is dat de recessie, die voortkomt uit de contactbeperkingen, ernstiger is naarmate de beperkingen langer voortduren.

Snel na de afkondiging van de ‘intelligente lock down’ door de regering in maart 2020 heeft Amstelveen een ondersteuningspakket vastgesteld voor inwoners, instellingen en ondernemers, die door de contactbeperkingen in de financiële problemen terecht dreigen te komen. Het pakket behelst maatregelen in aanvulling op de ondersteuning vanuit het rijk. Voor het ondersteuningspakket is € 10 tot maximaal € 15 miljoen beschikbaar. De tweede tijdvakrapportage 2020 bevat een overzicht van de uitputting van het fonds. De verwachting is dat voor veel instellingen de financiële effecten van de coronamaatregelen pas in het voorjaar 2021 duidelijk zijn, bij het opmaken van de jaarstukken. Vanaf maart 2020 voert de gemeente ook de landelijke ondersteuningsmaatregelen uit, die zijn gericht op zzp-ers en kleine ondernemers en als bijzondere voorziening onder het regime van de Participatiewet zijn gebracht.

Naast extra uitgaven voor de gemeente is ook sprake van inkomensderving, met name op het gebied van toeristen- en parkeerbelasting. Eind juni heeft het rijk bekend gemaakt dat een eerste tranche van vergoeding van coronakosten aan gemeenten voor Amstelveen een uitkering van € 1,3 mln betekent. Over diverse kostenposten vindt nog onderhandeling plaats tussen VNG en Rijk. De uitkomst daarvan zal in een tweede tranche beschikbaar komen.

De situatie en ontwikkelingen rond het Coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie is nog steeds hoogst onzeker. De gevolgen voor inwoners, maatschappelijke, culturele en sport instellingen/verenigingen en ondernemend Amstelveen/ ondernemers zullen steeds beter in beeld komen. Met het oog hierop bestaat het risico, dat de instellingen/verenigingen waarvoor de huur 6 maanden is opgeschort in 2020, uiteindelijk toch niet hun financiële verplichtingen jegens de gemeente kunnen nakomen. Dit kan leiden tot of hogere subsidies of hogere bijdragen uit het Lokaal Coronafonds voor kwijtschelding van de huren of afboeking vanwege het oninbaar worden van de huren bij faillissement.

GGD corona werkzaamheden
De GGD verzet vanwege de Corona crisis veel extra werk, vooral gericht op het uitvoeren van covid-testen en contactonderzoek. Deze meerkosten worden waarschijnlijk geheel door het rijk gefinancierd. Er bestaat risico dat niet alle extra kosten via die weg worden gecompenseerd. In dat geval zal het restant van de extra kosten over de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten naar rato worden verdeeld.

Verscherpte eisen waterkwaliteit speelbadjes
De eisen aan de waterkwaliteit in de openbare speelbadjes en de controle hierop (opgelegd door landelijke wet- en regelgeving en gehandhaafd door de Omgevingsdienst) worden steeds strenger. Daarnaast wordt de wetgeving in 2021 waarschijnlijk aangescherpt met strengere kwaliteitseisen tot gevolg. Mogelijk vraagt dit de komende jaren een investering in zowel de technische installaties als in het onderhoud (verhoogde frequentie toezicht en reiniging)

Veilig thuis (GGD)
Bij Veilig Thuis is al jaren sprake van een stijging in het aantal meldingen. Met de invoering van de aangescherpte Meldcode per 1 januari 2019 is deze trend nog steviger doorgezet. In 2020 kan Veilig Thuis de benodigde extra formatie bekostigen uit de reserve van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD.
De gemeente Amsterdam was tot nu toe risicodrager voor tekorten binnen de GR, maar heroverweegt deze positie. Het is onzeker of het rijk meer middelen ter beschikking zal stellen voor de uitvoering van de wettelijke taak van Veilig Thuis. Hierdoor ontstaat het risico dat alle deelnemende gemeenten zullen moeten bijdragen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05