Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering en de implementatie van deze wet betreft een omvangrijk en complex proces waar veel tijd mee gemoeid is/zal zijn. De wet vervangt circa 26 sectorale wetten en ongeveer 120 bestaande algemene maatregelen van bestuur in de sfeer van de fysieke leefomgeving (waaronder wonen en bouwen). Doelstelling van deze wet is onder andere om het eenvoudiger en sneller te maken. Voor de interne organisatie betekent dit een omwenteling in de manier van werken en denken. Het Transitieteam Omgevingswet is binnen de organisatie bezig om de implementatie van deze wet in goede banen te leiden.

Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het  bouwen (Wkb) voor gevolgklasse 1 in werking. Voor ongeveer 85% van de omgevingsvergunningaanvragen komt de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop te vervallen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij een private kwaliteitsborger. Er vindt derhalve een verschuiving plaats van uitvoering naar regie bij vergunningverlening en er vervallen taken bij toezicht. De gemeente houdt wel de verantwoordelijkheid voor handhaving.

Beide omwentelingen gaan financiële consequenties hebben (vervallen van leges, extra kosten die gemoeid zijn met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de aanschaf van software en het opleiden van medewerkers etc.). Komende periode wordt dit in beeld gebracht. Tevens dient er een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen kosten en opbrengsten in de kostendekkende legesexploitatie. Bij de Perspectiefnota 2022 willen wij een eerste zicht c.q. financiële inkadering ter besluitvorming voorleggen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05