Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De financiële verhouding is inmiddels een grote risicofactor voor alle gemeenten. Enkele factoren met substantiële omvang zijn:

  1. In de huidige meerjarenbegroting zit per 2024 een structurele opschalingskorting van het Rijk op de algemene uitkering gemeentefonds verwerkt van € 3,3 miljoen. Deze korting is/wordt opgebouwd in de periode 2018-2024. In 2025 komt hier nog € 0,7 miljoen bij;
  2. Het sociaal domein laat ten opzichte van de bestaande kaders een (sterk) hogere autonome kostenstijging zien. Ook achterliggende jaren was sprake van forse kostenstijgingen Jeugd;
  3. Hoe de bekostiging van de bijstandsverstrekking via het BUIG-budget zich gaat ontwikkelen bij de actuele, sterke groei van het bijstandsvolume is op dit moment onzeker;
  4. De ROB heeft in het kader van de lopende herziening van de verdeling van het gemeentefonds bepleit om te komen tot een volledige verevening van de belastingcapaciteit. Doorvoering van dit advies betekent voor Amstelveen een structureel herverdeelnadeel in de orde van € 5,5 à € 6 miljoen;
  5. Door de omvangrijke steunpakketten is de staatsschuld drastisch toegenomen en wordt tijdelijk afgeweken van alle begrotingsnormen. Hierna zullen wel maatregelen (moeten) volgen om de Rijksfinanciën weer op orde te krijgen;
  6. De gevolgen van een te verwachten economische teruggang (mondiaal, Europees en landelijk) voor de Rijksbegroting en de doorwerking daarvan naar gemeenten;
  7. De betaalbaarheid van ons pensioenstelsel, c.q. de ontwikkeling van de pensioenpremie;
  8. De bekostiging van het klimaatakkoord, c.q. de duurzaamheidsopgave en de bekostiging van de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw.
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05