Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Grondexploitatie

Voor de dekking van de risico’s in de huidige gemeentelijke grondexploitaties is een voorziening opgenomen. Er worden op dit moment vanaf 2020 geen actieve grondexploitaties verwacht met een negatief saldo, waarvoor een verliesvoorziening benodigd is. Voor een van de projecten geldt dat het geringe nadelige resultaat in 2020 wordt verrekend met de winstnemingen in dat jaar. Ook voor een negatief resultaat op de facilitaire projecten is er een voorziening. De stand van deze voorziening per 1 januari 2020 is € 0,67 miljoen.

De hoogte van dit risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario’s wordt inzichtelijk gemaakt tussen welke bandbreedtes het resultaat zich redelijkerwijs zou bewegen. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheersmaatregelen, wanneer deze genomen kunnen worden en een eventueel te treffen risicobuffer.

De groei van de stad wordt voornamelijk gerealiseerd met faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft zelf nog maar beperkt eigen grond beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen. De haalbaarheid van projecten staat wel op gespannen voet door enerzijds de toegenomen eisen en wensen en anderzijds de invloed van de gestegen VON-prijzen van de afgelopen jaren en daartegenover de gestegen bouwkosten. Dit heeft effect op de haalbaarheid van projecten.

Daarnaast gaat de groei van de stad gepaard met een groei van de behoefte aan voorzieningen en infrastructuur. De wijze waarop deze bekostigd moeten worden en het effect hiervan op het beslag op gemeentelijke middelen is een punt van onderzoek.

Legmeer
In  de  raad  van  27  mei  jl.  heeft  de  gemeenteraad  unaniem  ingestemd  met  de  Ontwikkelvisie Legmeer  en  met  het  indienen  van  de  aanvraag  om  financiële  steun  van  het  rijk,  de Woningbouwimpuls, i.c. € 11 miljoen. In de eerste tranche van deze impuls is onze aanvraag nog niet gehonoreerd. Binnenkort dienen wij onze herziene aanvraag in.  Uiterlijk februari 2021 krijgt de gemeente uitsluitsel hierover.
Om de kosten en opbrengsten te beheersen zullen er in de loop der jaren meerdere grondexploitaties worden opgestart, deels facilitair en deels actief. Marktpartijen geven aan zo snel als mogelijk van start te willen gaan om binnen 10 jaar 1.600 woningen te realiseren. Wij sturen daarin via clusterontwikkeling. Uitgangspunt blijft om alle kosten/investeringen die gemaakt moeten worden om te ontwikkelen en voldoen aan de vereisten voor kostenverhaal te verhalen op de private partijen.

De dekking van de totale gemeentelijke investering van € 17,5 miljoen (waarvan € 7,5 miljoen onderwijs/sport en € 10 miljoen ruimtelijke ontwikkeling, vooral veroorzaakt door de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation) wordt aan de raad voorgelegd in de gemeenteraad van november 2020. Gedurende het project moet rekening worden gehouden met een weerstandscapaciteit van € 4,5 miljoen.

Conclusie grondexploitatie
Gelet op de aard en omvang van de grondexploitatieprojecten vinden wij een risicobuffer van € 5 miljoen reëel (was nihil).

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05