Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vennootschapsbelastingplicht (Vpb)
In 2019 is (herziene) aangifte gedaan voor de jaren 2016, 2017 en 2018.

Bij de aangiftes zijn de volgende uitgangspunten (risicopunten) gehanteerd:

  • De gemeente Amstelveen is bezig om te komen tot een VSO-grondbedrijf. Vooruitlopend op een vaststellingsovereenkomst (VSO) voor het belaste gemeentelijke grondbedrijf is aangifte gedaan die beredeneerd afwijkt van de gehanteerde VSO-berekening. Met de belastingdienst zijn we in gesprek over de opzet van een VSO grondbedrijf voor de gemeente Amstelveen.
  • Voor de verkoop van reststromen van afval geldt dat een VSO nog onderhanden is. Wel is aangegeven dat indien de gemeente de verkoop van reststromen afval zelf doet of laat verkopen voor eigen rekening in risico, zij over de overschotten VPB dient af te dragen. De overschotten worden daarbij fictief bepaald met een fictieve winstmarge van circa 1 procent.
  • De reclame-inkomsten zijn landelijk nog het grootste discussiepunt met materieel belang. De ontwikkelingen geven aanleiding deze mee te nemen in de aangifte Vennootschapsbelasting.

Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VPB last in de toekomst en zijn in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Bij de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2020 is rekening gehouden met een hogere VPB last in de meerjarenramingen van de grondexploitaties.

BTW-sportvrijstelling
Het recht op vooraftrek van BTW die aan gemeente in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties is vervallen per 2019. De rijksoverheid zal gemeenten in 2019 t/m 2022 voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK) .

In 2019 is landelijk meer aangevraagd dan er budget is (€ 185 miljoen), wat zou betekenen dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht. In 2019 heeft de gemeente een voorschot ontvangen van 81,7% van de aanvraag. In de SISA-verklaring bij de jaarrekening 2019 is rekening gehouden met een uitkering van 100% van het  BTW nadeel op gemaakte kosten 2019. Uiterlijk 1 april 2021 verwachten we een definitief besluit over de toekenning.

In 2020 is landelijk meer aangevraagd dan er budget is (€ 188 miljoen), wat zou betekenen dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht. In 2020 ontvangt de gemeente een voorschot ontvangen van 79,9% van de aanvraag. Voor 2021 is landelijk € 178 miljoen beschikbaar.

Het BTW-nadeel waar AmstelveenSport BV mee wordt geconfronteerd ("hun BTW nadeel") is meegenomen in de SPUK aanvraag van de gemeente Amstelveen.

In de ramingen 2021 en verder is (nog)geen rekening gehouden met BTW-kosten en SPUK uitkering.

Bouw/project gerelateerde BTW
In de gevallen dat de gemeente gebouwen en accommodaties BTW belast verhuurt is BTW op verbouwingskosten terug te vorderen. Voorwaarde hierbij is dat de verhuur gedurende een periode van 10 jaar voor 90% belast plaatsvindt. Indien deze BTW belaste verhuur in de werkelijkheid minder mogelijk blijkt, bestaat er een risico dat eerder teruggevorderde BTW moet worden terugbetaald.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05