Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Mobiliteit

Organisatiekosten
De grote ruimtelijke en infrastructurele projecten Amstelveenlijn, A9 en Stadshart leggen tijdelijk een extra beslag op onze organisatie. De raad heeft in het kader van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 financiële middelen beschikbaar gesteld voor inzet van extra capaciteit tot en met 2022 voor onder meer de projectorganisatie, bereikbaarheidsregie, vergunningenmanagement en communicatie. Het project Amstelveenlijn/Uithoornlijn is tegen die tijd afgerond; de organisatiekosten voor het Stadshart worden voortaan meegenomen in de Grondexploitatie Stadshart. Voor het project A9 zijn echter tot aan de afronding van het project eind 2026 aanvullende financiële middelen benodigd. Voor de periode 2022 t/m 2024 is het benodigde budget begroot op € 1,663 miljoen. Voor de periode 2025 t/m 2026 is nog een budget benodigd van € 1,0 miljoen. In deze bedragen is inbegrepen het gemeentelijk aandeel in de exploitatiekosten van Informatiecentrum Amstelveen InZicht.

Kosten infrastructuur A9
Na afloop van het project heeft de gemeente tot taak de aan de gemeente over te dragen overkappingen in te richten en alle gerealiseerde gemeentelijke objecten in beheer te nemen. Dit betreft met name de inrichting van de drie overkappingen Oude Dorp, Stadshart en Meander; de Bomenbrug, de Meanderbrug, de Colijnbrug en een rioolgemaal. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat; de inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij zij aangetekend hebben dat RWS groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 mln. (ex BTW). De inrichtingskosten ramen wij – zoals eerder gemeld - voorlopig op € 6 a € 8 miljoen, waarvoor wij, nadat de plannen zijn opgesteld, kredietaanvragen zullen voorleggen.

Areaalvergroting A9
Door de levering van de diverse objecten vanuit het project A9 is sprake van areaalvergroting. De extra beheerslasten daarvan zijn nog niet verwerkt in de begroting.

Inpassing ombouw Amstelveenlijn
Het project wordt naar verwachting eind 2020 afgerond. In aansluiting op het werk dat door de opdrachtgever c.q. namens de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn enkele maatregelen wenselijk ten behoeve van een goede inpassing in de omgeving. Het gaat om zaken als aanpassen van openbaar groen, de openbare verlichting en de aanleg van wandelpaden en de aankleding van de onderdoorgangen van de Beneluxbaan. Wij verwachten dat voor deze kosten een extra budget van € 250.000 nodig is in 2021. De overige kosten worden gedekt binnen de beschikbare middelen via de reserve Amstelveenlijn en de reserve grote projecten.

Uithoornlijn
In de bestuursovereenkomst uit 2017 is afgesproken dat Amstelveen niet bijdraagt aan de aanlegkosten van de Uithoornlijn, maar wel een bijdrage aan de planstudie levert. Voor het opstellen van een bestemmingsplan, het begeleiden van de grondaankopen en de kosten van grondaankopen ontvangt de gemeente een kostendekkende vergoeding van de opdrachtgever, de Vervoerregio Amsterdam.

Doordat er eind 2018 concreet zicht is gekomen op de ontwikkeling aan het bedrijventerrein Amstelveen Zuid aan weerszijde van de Uithoornlijn, levert Amstelveen op één onderdeel wel een vaste bijdrage. Het bedrijventerrein wordt rechtstreeks op regionale infrastructuur ontsloten en om dit effectief en efficiënt te organiseren krijgt het viaduct van de Uithoornlijn over de N201 een grotere overspanning, zodat ter weerszijde van de N201 voldoende ruimte beschikbaar is voor het realiseren van ontsluitingen van het bedrijventerrein in de toekomst.

Voor de aanpassing van het viaduct van de Uithoornlijn over de N201 vergoedt Amstelveen aan de vervoerregio Amsterdam een bijdrage van € 315.000 in 2023. De bijdrage wordt ten laste gebracht van de actieve grondexploitatie van bedrijventerrein Amstelveen Zuid, zodat deze kosten uit de opbrengsten van bedrijventerrein gedekt kunnen worden. Door de verhoging van het krediet vanwege deze investering in de infrastructuur, neemt de omvang van het risico voor de gebiedsontwikkeling op dit moment toe. Ter dekking van dit risico wordt de bestemmingsreserve “Bedrijventerrein Amstelveen Zuid” verhoogd met € 157.500, dit is 50 % van de geraamde investeringskosten.

Stadshart
Wij volgen de insteek dat de plannen van de commerciële partijen voor de gemeente ten minste budgettair neutraal moeten zijn. Op 1 juli 2020 is de grondexploitatie stadshart vastgesteld waarin verschillende projecten in het Stadshart zijn opgenomen. Op deze manier kunnen meerjarig kosten en opbrengsten binnen het Stadshart met elkaar in verband worden gebracht en is er financieel overzicht over de gebiedsontwikkeling. De modernisering van de Cultuurstrip is tot heden afhankelijk gemaakt van de mogelijke komst van een bioscoop binnen de Cultuurstrip. Wanneer daarover meer duidelijkheid is, dan zullen we in het kader van de Perspectiefnota 2022 hiervoor voorstellen doen.

Conclusie mobiliteit
Het belang van grote projecten voor de Amstelveense samenleving is duidelijk. Naast uitgaven voor de projecten zelf leidt dit ook tot een middelenvraag voor ambtelijke kosten. Vervolgens moet na afronding van de projecten de structurele last voor bijvoorbeeld groenonderhoud en wegen worden ingevlochten in de gemeentebegroting.

Bij de concrete vormgeving zijn tal van afwegingen aan de orde die tot een substantiële middelenvraag kunnen leiden. Zodra meer duidelijkheid bestaat over concrete projectkosten worden deze via Perspectiefnota of afzonderlijke voorstellen aan de raad voorgelegd.

Gelet op de aard en omvang van de projecten vinden wij een extra risicobuffer van € 5 miljoen reëel.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05