Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.5 Verbonden Partijen

Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie

Eneco
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. Er loopt nog een procedure van oud-aandeelhoudere van REMU N.V. De rechtbank Amsterdam heeft op 27 februari 2019 alle vorderingen van de voormalige REMU-aandeelhouders afgewezen. Op 10 september 2019 is hiertegen in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Amsterdam. Op 1 september 2020 wordt de uitspraak verwacht.

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in de begroting op te nemen, zolang de procedure nog niet is afgerond:
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.

De hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij (bedrag x € 1.000)

Budget 2021

Bijdrage 2019

Resultaat 2019

Eigen Vermogen 1-1-2019

Eigen Vermogen 1-1-2020

Vreemd Vermogen 1-1-2019

Vreemd Vermogen 1-1-2020

Vertegen- woordi- ging (*)

A. Gemeenschappelijke regelingen:

1. Vervoerregio Amsterdam

n.v.t.

n.v.t.

847

796

1.643

336.914

270.801

DB en AB

2. Amstelland-Meerlanden overleg

74

65

31

103

134

0

0

DB en AB

3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

5.073

4.779

45

27.578

32.902

47.476

64.288

DB en AB

4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland

3.470

3.224

208

1.088

1.081

118

294

DB en AB

5. GGD Amsterdam-Amstelland

109

93

737

512

1.249

0

0

DB en AB

6. Groengebied Amstelland

443

412

-1.472

3.367

1.895

2.355

4.344

DB en AB

7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie

naar afname

naar afname

267

5.376

3.930

1.695

1.367

DB en AB

8. Ombudsman Metropool Amsterdam

28

28

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9. Gemeentebelastingen Amstelland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DB en AB

10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DB en AB

11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

237

234

429

3.884

3.440

15.970

16.236

DB en AB

B. Overige verbonden partijen:

1. Stedin Groep

0

0

325.000

2.699.000

2.949.000

4.292.000

4.340.000

2. BNG Bank

0

0

163.000

4.991.000

4.887.000

132.518.000

144.802.000

3. Amstelveen Sport B.V.

0

0

220

201

421

5.160

7.097

(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05