Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.7 Financiering

EMU-saldo

Op basis van deze begroting wordt voor 2021 een EMU-overschot verwacht van afgerond € 6 miljoen euro. Volgens de landelijke referentiewaarde mag Amstelveen een tekort van € 9 miljoen hebben.

In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.

2020

2021

2022

2023

1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves

-8.333

1.961

9.473

7.484

+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

9.772

12.567

12.404

12.421

+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

4.580

4.579

4.579

4.578

- 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-21.486

-9.214

-11.342

-5.760

- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-74

-1.165

-1.904

-113

+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-3.149

-2.978

-2.877

-3.093

Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort)

-18.690

5.751

10.332

15.518

Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo
In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen. In de bijlage "Meerjarenbalans" staat een volledige balans opgenomen.

2021

2022

2023

2024

Activa

31dec21

31dec22

31dec23

31dec24

(im) Materiële vaste activa

264.525

261.172

260.110

253.448

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

326

326

326

326

Financiële vaste activa: Leningen

5.344

5.344

5.344

5.344

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar *

Totaal Vaste Activa

270.195

266.841

265.779

259.118

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

776

1.940

3.844

3.957

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

247

247

247

247

Uitzettingen <1 jaar

Liquide middelen

41.147

44.648

52.731

65.999

Overlopende activa *

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal Vlottende Activa

57.170

61.836

71.822

85.203

Passiva

31dec21

31dec22

31dec23

31dec24

Eigen vermogen

231.838

233.799

243.272

250.756

Voorzieningen

26.571

28.173

29.874

31.360

Vaste schuld

68.955

66.705

64.455

62.205

Totaal Vaste Passiva

327.364

328.677

337.601

344.320

Vlottende schuld *

Overlopende passiva *

Totaal Vlottende Passiva

0

0

0

0

* samengevoegd onder "Overlopende activa"

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05