Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.7 Financiering

Rente-exploitatie

De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen.

Rentepercentage

Begroting

Rekening

Investeringen en rentedragende reserves

3,5

3,5

Liquiditeiten saldo grondexploitaties

1,63

1,63

Kortlopend uit te zetten middelen

0

werkelijk

Kortlopend aan te trekken middelen

3,5

werkelijk

De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit BBV. Dit leidt tot een in de begroting gehanteerd percentage van 1,63.

In de renteparagraaf worden alle financieringslasten van de gemeente verzameld en doorberekend. Structureel is deze rente-exploitatie in evenwicht.

bedrag x € 1.000.000

2021

2022

2023

2024

Rente

stand 1jan

Rente

stand 1jan

Rente

stand 1jan

Rente

stand 1jan

Rente

Materiële vaste activa

3,50%

252,8

3,6

264,5

3,8

261,2

3,9

260,1

4,1

Uitgeleende langl. leningen

divers

5,3

0,2

5,3

0,2

5,3

0,2

5,3

0,2

Deelnemingen

3,50%

0,3

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

Gronden en voorraden

divers

0,9

0,0

1,0

0,0

2,2

0,0

4,1

0,0

Financieringspositie

divers

92,1

0,0

71,1

0,0

74,6

0,0

82,7

0,0

Totaal rente-inkomsten

351,5

3,8

342,4

4,0

343,7

4,1

352,6

4,3

Eigen vermogen

3,50%

183,3

1,0

190,3

1,0

184,4

1,0

168,3

1,0

Eigen vermogen (rentevrij)

0,00%

82,0

0,0

68,1

0,0

77,5

0,0

104,9

0,0

Vaste schulden > 1 jaar

4,45%

71,2

3,2

69,0

3,1

66,7

3,0

64,5

2,9

Schulden < 1 jaar

15,0

15,0

15,0

15,0

Totaal rente-uitgaven

351,5

4,1

342,4

4,0

343,7

3,9

352,6

3,8

Saldo rente-exploitatie

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,5

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05