Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.7 Financiering

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de toegestane omslagrente te bepalen. Dit leidt tot een renteresultaat van afgerond € 0,3 miljoen.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)

2021

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

3.167

b. -/- de externe rentebaten

0

a+b totaal door te rekenen externe rente

3.167

De rente die aan de grex MOET worden doorberekend

0

-/- de rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend

c. -/- rente grondexploitaties

0

d. Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a tm c)

3.167

e1. Rente over eigen vermogen

800

e2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)

155

f. Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (d+e)

4.122

g. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

-3.846

h. Renteresultaat op het taakveld treasury (f+g)

276

1. Boekwaarde vaste activa (excl. Investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari

103.789

2. Saldobij f)

4.122

3. Toegestaan % (2 gedeeld door 1)

3,97%

1. Renteresultaat

276

2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo bij f)

4.122

Afwijking mag niet meer dan 25% bedragen (1 gedeeld door 2)

6,69%

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05