Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.6 Grondbeleid

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

De structuurvisie Amstelveen 2025+ benadrukt dat private initiatieven tot gebiedsontwikkeling kunnen leiden. De gemeente richt zich ook de komende jaren met name op het stimuleren van de ontwikkeling door particulieren van een groot aantal kleinere ontwikkellocaties. Flexibiliteit van initiatieven en kansen op het niveau van individuele percelen zijn daarbij belangrijk waarbij een zorgvuldige inpassing in de bestaande stad van belang blijft.

Bij gronduitgifte moet de gemeente kunnen aantonen dat verkoop heeft plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De marktprijs kan worden verkregen in een biedstrijd of langs de weg van een taxatie door een onafhankelijke deskundige. In het eerste geval wordt per geval de meest gerede vorm gekozen. Nadat eerder in enkele gevallen een ontwikkelcompetitie is gehouden, waarbij inschrijvingen volgens meerdere criteria worden beoordeeld, maakt de gemeente ook gebruik, vanwege de kortere doorlooptijd, van de methode van inschrijving binnen randvoorwaarden, waarbij aan de hoogste bieder wordt toegewezen en de toets op toepassing van de randvoorwaarden plaatsvindt in het kader van de vergunningverlening. Voor de uitgifte van kavels wordt op basis van een marktconforme berekening een vaste prijs voor een kavel gehanteerd. De uitgifte vindt plaats op basis van loting.

Er is sprake van een oververhitte markt. De VON-prijzen van woningen zijn afgelopen jaren sterk gestegen. Dit geldt ook voor de bouwkosten. De komende tijd is de verwachting dat de stijgende trend van bouwkosten afvlakt.  

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

In 2020 verwachten we de volgende actieve grondexploitaties financieel af te kunnen sluiten:

  • Hortensialaan en
  • Groenhof.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Conform uitgangspunten van Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project en moet daarom ook zo worden verantwoord. Voor het bepalen van de tussentijdse winst wordt de Percentage of completion (Poc) methode gehanteerd, waarbij naar rato van de voortgang van het project tussentijds winst wordt verantwoord.

Bij facilitair grondbeleid is er doorgaans een neutraal resultaat. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord.

Zoals in de actualisering ultimo 2019 is opgenomen, is in de jaren 2020 tot en met 2023 een winstneming voorzien van respectievelijk € 6,5, € 3,6 en € 3,8 miljoen uit de actieve grondexploitaties.

Prognose

De jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties is vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2020. Op de volgende website staan onder agendapunt 2.2. detailoverzichten:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/amstelveen/280884ca-5c38-4355-9cb6-6e2810ed0330

In het overzicht zijn drie projectcategorieën gehanteerd:
·   Actieve grondexploitaties in uitvoering, Bouwgronden In Exploitatie genoemd (BIE)
·   Actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
·   Faciliterende grondexploitaties  (FAC)

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05