Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.6 Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Overeenkomstig de bepalingen van het BBV worden voor negatieve grondexploitaties verliesvoorzieningen gevormd. Er worden vanaf 2020 op dit moment geen actieve grondexploitaties verwacht met een negatief saldo, waarvoor zo’n verliesvoorziening is gevormd.

Voor een negatief resultaat op de facilitaire projecten is er een voorziening. De stand van de voorziening per 1 januari 2020 is begroot op € 0,67 miljoen.

De resultaten van de grondexploitaties komen via het resultaat van de jaarrekening ten gunste of ten laste van de Algemene Reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05