Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.4 Bedrijfsvoering

Afdelingsoverstijgend & opgavegericht samenwerken

Wat willen we bereiken?
De AA gemeente zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. Onze werkcultuur en houding is gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Gemeentelijke processen en systemen die het werk ondersteunen kunnen meer gericht worden op de opgaven.

We stimuleren de doorontwikkeling van systemen en methoden van werken, zoals het zaakgericht werken. We ontwikkelen instrumenten om snel en transparant initiatieven te wegen en ontwikkelen door op de wijze waarop we participatie met de stad vorm geven. De nieuwe Participatievisie is vastgesteld in 2020.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opgavegericht samenwerken Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten, meer ruimte voor maatwerk en het leidt tot betere en snellere besluitvorming.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt tot een flinke verandering in de manier van werken: de opgave centraal, integraal, en als één overheid. Om de doelen te realiseren, zijn de menselijke verhoudingen een belangrijke succesfactor. Niet de instrumenten of de regels moeten centraal staan, maar het zoeken naar oplossingen voor opgaven. Hoewel het woord ‘omgeving’ doet vermoeden dat deze wet betrekking heeft op het fysieke domein is niets minder waar. Met verreweg de meeste afdelingen binnen onze organisatie bestaan raakvlakken. Het is daarom zaak zo breed mogelijk in te zetten.

Om de transitie in goede banen te leiden, is binnen de organisatie het Transitieteam Omgevingswet actief. Dit team zoek organisatie breed de verbinding met de betrokken afdelingen om zo een soepele inwerkingtreding te bewerkstelligen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05