Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.4 Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen samenwerking AA

Wat willen we bereiken?
Wij zijn in overleg met het gemeentebestuur van  Aalsmeer over de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Daarbij werken wij op ambtelijk en bestuurlijk niveau samen aan de volgende doelstellingen:

  • organiseren van zichtbaarheid en nabijheid van de ambtelijke organisatie in Aalsmeer;
  • inzicht en transparantie in de samenstelling van de bijdrage van Aalsmeer aan de kosten van de organisatie;
  • creëren van maatwerk in de dienstverlening aan beide gemeenten waar dat nodig is;
  • organiseren van slagkracht in de uitvoering en eenduidige aansturing van de ambtelijke organisatie;
  • uitwerken van een gedragen governance(model) voor een optimale gezamenlijke besturing van de samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het voorjaar van 2020 is het geschil over de bijdrage van Aalsmeer aan de kosten van ICT/Digitalisering conform het advies van de geschillencommissie opgelost. De financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2021.

In 2020 is een bestuurlijke projectopdracht die in 2021 zijn beslag krijgt, voor doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking vastgesteld. Binnen de door de raad aangegeven randvoorwaarden voor de nieuwe samenwerkingsrelatie werken we aan bovengenoemde doelstellingen. Onderdelen daarvan zijn:

  • In het najaar van 2020 start de ‘kernorganisatie Aalsmeer’, een multifunctioneel team van circa 20 – 30 medewerkers, die werken vanuit de standplaats Aalsmeer (voor zover dat binnen de geldende coronabeperkingen is toegestaan). De kernorganisatie Aalsmeer is een proeftuin voor de realisatie van nabijheid en zichtbaarheid van de ambtelijke organisatie in Aalsmeer.
  • Voor vertegenwoordigers van Aalsmeer maken we de berekening van de dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer inzichtelijk en transparant. Die berekeningswijze geeft uitvoering aan de afspraken over de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen naar aanleiding van de financiële evaluatie daarvan uit 2017. De werkwijze is conform de BBV, jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de urenverdeling tussen de twee gemeenten.
  • We inventariseren voor welke onderdelen van de dienstverlening maatwerk voor beide gemeenten mogelijk is. Daarbij is een relatie gelegd met de uitvoering van een motie, die de Aalsmeerse gemeenteraad eind juni 2020 heeft aangenomen. In die motie verzoekt de Aalsmeerse raad om circa 10 onderzoeken, die financiële denkrichtingen voor mogelijke besparingen uitwerken.
  • We zijn in overleg met vertegenwoordigers van Aalsmeer over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de samenwerking.
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05