Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

17

16

14

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen

0,2

0,3

-

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

1,1%

1,8%

1,2%

% Niet-sporters

43,7%

Indicator:

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron:

DUO/Ingrado

Indicator:

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen

Toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron:

DUO/Ingrado

Indicator:

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

Toelichting:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Van zowel deelnemers aan het VO als MBO.

Bron:

DUO/Ingrado

Indicator:

% Niet-sporters

Toelichting:

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron:

Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD, CBS en RIVM

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05