Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

2021

Programma 1 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Groenraad Amstelveen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

9

9

Advies Commissie Wonen

Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

6

6

Participatieraad Sociaal Domein

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

36

37

Cliëntenraad Minima

Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

20

21

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland

Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.

Sociale integratie.

295

180

1

Stichting Brentano Amstelveen

Coördinatie boodschappenplusbus.

Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

92

93

Stichting Brentano Amstelveen

Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.

Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

85

86

Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen

Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.

Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

11

11

Stichting Alzheimer Nederland

Alzheimercafé.

Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

3

3

Stichting Belklus

Vrijwilligers klussen bij ouderen.

Ondersteuning van met name ouderen.

21

21

Stichting Kledingbank Amstelland

Regionale kledingvoorziening voor minima.

Ondersteuning minima.

14

14

Voedselbank Amstelveen

ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.

ondersteunen minima.

26

16

Vrijwilligerscentrale

Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers.

Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.

267

272

Diverse organisaties Mantelzorg

Ondersteuning mantelzorgers.

Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.

260

360

1

Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland

Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.

Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.

175

178

inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman

Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.

Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.

7

7

Diverse instellingen OGGZ

Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.

Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.

319

319

Diverse instellingen

Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.

Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.

31

32

Diverse instellingen

Innovatie Zorg en Welzijn.

Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn.

0

50

Diverse instellingen

Internationale Vrouwendag.

Bevorderen vrouwenemancipatie.

5

5

Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden

Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.

Maatschappelijke deelname te vergroten.

31

32

Vrijwilligerscentrale Amstelland

Uitvoering maatschappelijke stages.

Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.

43

44

Participe Amstelland

Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.

Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.

1.258

1.247

Diverse bewonersinitiatief groepen

(Cöordinatie) van activiteiten.

Bevorderen sociale samenhang.

257

242

Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel

Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.

Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.

14

15

Brijder Jeugd (Parnassia groep)

Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.

Preventie alcohol- en drugsgebruik.

34

35

Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp

Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.

29

29

Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting

Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

159

161

6.2 Wijkteams

Stichting Humanitas

Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart.

Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

69

67

Opvoedadvies Sezo

Opvoedadvies.

Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

44

57

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden

Schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs.

178

184

Buurtgezinnen

Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.

Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden.

0

46

totaal programma 1 Sociaal Domein

3.795

3.880

1. CUP 2018-2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05